Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Mijnkunstgebit BV
Klovenier 1
3905PN  Veenendaal

info@mijnkunstgebit.nl
0318 - 209 410

BTW-nummer: NL852111083B01
KvK-nummer: 56408501

1. Toepasselijkheid
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 'mijnkunstgebit' Mijn Kunstgebit B.V., Ravelijn 32 te Veenendaal. ‘Koper' ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Mijnkunstgebit in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 'Consument Koper' ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met Mijnkunstgebit in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 'Producten' het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de onlinewinkel van Mijnkunstgebit.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Mijnkunstgebit is ingestemd. Mijnkunstgebit behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsites van Mijnkunstgebit en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Mijnkunstgebit is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Mijnkunstgebit is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Mijnkunstgebit via elektronische weg verzonden.
Deze zijn door Mijnkunstgebit ontvangen; de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;  een offerte is door de Koper getekend en door Mijnkunstgebit ontvangen ingeval door Mijnkunstgebit een op naam gestelde offerte is uitgebracht. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Mijnkunstgebit herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Mijnkunstgebit de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
De Koper en Mijnkunstgebit komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Mijnkunstgebit gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mijnkunstgebit garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Mijnkunstgebit in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mijnkunstgebit worden gecorrigeerd. 
Alle vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Hiervoor hanteert Mijnkunstgebit de geldende posttarieven. Voor bezorging buiten Nederland zijn afwijkende tarieven van kracht. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mijnkunstgebit.

4. Betaling
 Mijnkunstgebit biedt diverse online-betaalmogelijkheden. Nieuwe betalings- mogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 
Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Mijnkunstgebit is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
Bij niet of niet tijdige betaling door de Koper is de Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Mijnkunstgebit, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. Dit begint bij 15 euro administratiekosten van het kredietmanagement-kantoor. In geval van niet tijdige betaling is Mijnkunstgebit bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en levertijd
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Mijnkunstgebit ernaar om bestellingen binnen vijf (5) werkdagen te verzenden, nadat de afgesproken betaling van de Koper binnen is (afhankelijk van de gekozen betaalmethode kan dit soms langer duren). De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. Indien de genoemde levertijd niet haalbaar is wordt de Koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en de mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen  dertig (30) dagen teruggestort. Mijnkunstgebit kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.
Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Mijnkunstgebit streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Mijnkunstgebit de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Mijnkunstgebit het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Mijnkunstgebit gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Mijnkunstgebit van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal vrijstellen, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Mijnkunstgebit gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

6. Gebreken en Klachttermijn
De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen
veertien(14) dagen na levering (of binnen veertien(14) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan de Koper [konden] worden geleverd), aan Mijnkunstgebit ter kennisgeving worden gebracht. 
De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. 

7. Afkoelperiode en Recht van retour 
De Consument Koper kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder opgave van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Mijnkunstgebit aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkings- materialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
In geval van ontbinding is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen
veertien (14) dagen na de ontbinding aan Mijnkunstgebit terug te zenden in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper. Indien de Consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Mijnkunstgebit binnen dertig (30) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan Mijnkunstgebit betaalde middels een bankoverschrijving.
Mijnkunstgebit is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Mijnkunstgebit is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid
 In beginsel geldt voor door Mijnkunstgebit geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Koper binnen een termijn van twee (2) maanden na ontdekking hiervan, Mijnkunstgebit in kennis te stellen. 
Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Mijnkunstgebit is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Mijnkunstgebit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Mijnkunstgebit om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.
De Koper is gehouden Mijnkunstgebit te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Mijnkunstgebit zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. Het is mogelijk dat Mijnkunstgebit op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Mijnkunstgebit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. 

10. Overmacht
 In geval van overmacht is Mijnkunstgebit niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Mijnkunstgebit is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

11. Intellectuele eigendom
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Mijnkunstgebit, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnkunstgebit, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens
Mijnkunstgebit zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. Mijnkunstgebit neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Mijnkunstgebit, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Diverse bepalingen
Mijnkunstgebit is gevestigd te Ravelijn 32, 3905NV te Veenendaal Nederland en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 56408501. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Mijnkunstgebit op bovenstaand adres of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite. Mijnkunstgebit streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Meest verkocht uit onze webshop

Gebitsbadje Dent2Clean Groen
€ 2,99
Renew gebitsreiniger 200gr
€ 14,10
Ultrasoonreiniger Dent2clean
€ 15,30
Corega Fresh Cleanse Mousse
€ 5,36

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit