Tandprothetische praktijk van Raaij Wesseling

De praktijk

Welkom bij Tand­prothetis­che Prak­tijk van Raaij — Wesseling

Wij zijn een kleine prak­tijk waar de behan­de­laar gespe­cialiseerd is in het aan­meten en ver­vaardi­gen van alle uit­neem­bare gebit­sprothe­ses zon­der tussenkomst van een tan­darts. Door de ruime tijd die wij nemen voor onze patiën­ten en goed reken­ing houden met uw per­soon­lijke wensen, zor­gen wij ervoor dat u weer tevre­den de deur uitgaat.

Naast onze prak­tijk hebben we een eigen tandtech­nis­che lab­o­ra­to­rium in huis, waar wij  gespe­cialiseerd zijn in het ver­vaardi­gen van alle soorten uit­neem­bare gebit­sprothe­ses. Ons team hecht veel waarde aan per­soon­lijk con­tact en ser­vice. Naast onze prak­tijk en het lab­o­ra­to­rium, beschikken wij over een nauwe samen­werk­ing met onze tan­dart­sen, mond­hy­giënis­ten en implantologen.

Onze prak­tijk is Lid van het ONT en is HKZ gecer­ti­ficeerd dat betek­end dat wij vol­doen aan alle kwaliteit­seisen in de gezond­hei­d­szorg. Ook staan we in het KRTP (Kwaliteit­sreg­is­ter Tandprothetici)

U kunt bij ons recht­streeks terecht voor het aan­meten van uw kun­st­gebit en klikgebit.

Maar ook voor o.a.:

 • Par­tiële prothese
 • Frame prothese
 • Mondbescher­m­ers
 • Reparaties
 • Rebasin­gen (opvullen v.d. prothese)
 • Plaat­jes tegen knarsen, snurken etc.

Wie zijn Wij?

Yvonne v. Raaij Wesseling, Tandprotheticus
Na het behalen van de diploma tand­protheti­cus in 1998. Is Mevr. v. Raaij – Wes­sel­ing begonnen met het zelf behan­de­len van patiën­ten. Sinds de ver­huiz­ing van het tandtech­nisch lab­o­ra­to­rium in 2001. Is inpandig een behan­del­ruimte gemaakt en is Mevr. v. Raaij – Wes­sel­ing zich meer gaan richten op het behan­de­len van patiën­ten. En is nu met ruim 15 jaar ervar­ing van een eigen prak­tijk zeer kundig in het aan­meten van een gebitsprothese.

John van Raaij, Tandprotheticus                                                       
Dhr. J. v. Raaij is na het behalen van zijn diploma’s Tandtech­niek en Spe­cial­isatie prothese. In 2011 begonnen met de oplei­d­ing Tandprotheticus. Sinds 17 Juli 2015 is hij aan de Hogeschool Utrecht afgestudeerd als Tandprotheticus. Nu zal hij samen met Mevr. v. Raaij – Wesseling de praktijk voortzetten.
Tandprothetische praktijk van Raaij Wesseling

Burg. Krol­laan 32
5707 BD Hel­mond
0492–476726
contact@kunstgebithelmond.nl
Bezoek website

Nieuwe prothese

Wan­neer een nieuwe prothese?
 • Als deze ouder is dan 8 tot 10 jaar.
 • Het kun­st­gebit regel­matig breekt of scheurt.
 • U ontsto­ken mond­hoeken heeft.
 • Er regel­matig tanden uit­ge­beten worden.

Vaak hoor je “Het zit nog prima!“
Maar de veran­derin­gen in uw mond zijn niet altijd merk­baar uw kaken bli­jven slinken. Het is daarom raadzaam om uw prothese elke 2 jaar te laten controleren!

De volledige prothese behan­delplan
Het aan­meten en plaat­sen van een kun­st­gebit neemt ongeveer vijf tot zes weken in beslag. Bin­nen dit tijds­bestek brengt u gemid­deld zeven bezoeken aan onze prak­tijk. Hieron­der leest u waar de ver­schil­lende afspraken voor bedoeld zijn:
 1. afspraak: Intake
 2. afspraak: Eerste afdrukken van de kaak met con­fec­tie lepels
 3. afspraak: Gede­tailleerde afdrukken maken m.b.v. spe­ci­aal voor u gemaakte lepels
 4. afspraak: Beet reg­is­tratie: kijken hoe uw kiezen op elkaar komen en de vorm en kleur van uw tanden en kiezen samen uitzoeken.
 5. afspraak: Passen van de prothese en eventueel kleine aanpassingen.
 6. afspraak: De prothese wordt geplaatst.
 7. afspraak: Na-controle

Vaak wor­den de 1ste en 2de afspraak in 1 zit­ting gedaan. Zodat u maar 6 zit­tin­gen heeft.

Een par­tiële prothese
Een par­tiële prothese is een prothese waar­bij u nog voor een deel eigen tanden en kiezen bezit. Deze prothese kan ver­vaardigd wor­den van geheel kun­sthars of van metaal (frameprothese).

Het nadeel van een kun­sthars prothese is dat deze uw eigen bestaande tanden en mucosa (tand­vlees) beschadigt, en dat hij eerder kan breken. Maar het voordeel is dat deze een stuk goed­koper is dan een frameprothese.

Een frame­prothese bestaat uit een met­alen gedeelte dat is ver­vaardigd van een chroomkobalt leg­ering. Een frame bestaat uit een verbind­ings­beugel met daaraan kleine haak­jes die exact passen om uw bestaande tanden en of kiezen. Omdat de prothese niet zo veel beweegt wor­den uw tanden en tand­vlees niet zo veel beschadigd.

Een imme­di­aat prothese
Van eigen tanden naar een eerste gebit­sprothese, dat betekent een hele veran­der­ing. Voor­dat de tan­darts of kaakchirurg uw tanden trekt wordt er door de tand­protheti­cus een afdruk van uw kaak gemaakt . Die afdruk is de basis voor uw gebitsprothese.
Miss­chien bevalt de stand, kleur of vorm van uw eigen tanden u niet. Bij het maken van uw gebit­sprothese kan daar iets aan wor­den gedaan. Het wordt in overeen­stem­ming met uw wensen gemaakt. Als u tevre­den bent over uw eigen tanden dan kan de tand­protheti­cus daar een extra model van maken en goed als voor­beeld gebruiken.

Onmid­delijk na het trekken van uw tanden en kiezen wordt de prothese in uw mond geplaatst, een zoge­naamde imme­di­aat prothese. Zodoende loopt u niet zon­der tanden. Het kun­st­gebit werkt als een soort ver­band dat op de won­den zit. De pasvorm van zo’n prothese is meestal niet zo goed omdat deze van tevoren is gemaakt, zon­der te weten hoe u kaken eruit zouden zien na het trekken van uw gebit­se­le­menten. Meestal zult u een enorme over­gang ervaren van het eten met uw eigen tanden, of het eten met een niet lekker zit­tend kun­st­gebit. Afhap­pen gaat in het begin heel moeil­ijk en kauwen kan pijn­lijk zijn.

De eerste maan­den slinken de kaken aanzien­lijk door­dat ze geen func­tie voor de tand­wor­tels meer hoeven te vervullen. Als de won­den begin­nen te genezen en de pijn is verd­we­nen, kunt u langzaam gaan wen­nen aan uw gebitsprothese.

Na ver­loop van tijd moet uw prothese wor­den aan gepast. Dit gebeurt meestal na 3 maan­den, het slinken (veran­deren) van de kaak gaat dan wat min­der snel.
 
Maar begrijp goed dat een gebit­sprothese niet uw eigen tanden zijn, het bli­jft een hulp­mid­del. De één kan er alles mee en de ander niet.

Ver­zorg­ing geldt voor alle gebit­sprothe­ses.
Een goede mond­hy­giëne en mond­zorg zijn bepal­end voor de lev­ens­duur van uw prothese. Het is belan­grijk om uw gebit­sprothese na elke maaltijd goed schoon te maken met een zachte tanden­bors­tel en zeep, tand­pasta . Gebruik nooit heet water of agressieve schoon­maak­mid­de­len. Tand­steen kunt u ver­wi­jderen met schoon­maakaz­ijn, dat hoeft maar 1 keer een half uur per week, ver­vol­gens moet u uw gebit goed afspoe­len en poet­sen. Bij veel aanslag kun­nen we uw prothese schoon­maken en polijsten.

Wen­nen geldt voor alle gebit­sprothe­ses.
Hoewel de huidige gebit­sprothese een stuk com­fort­a­beler is dan vroeger, kan het even duren voor­dat u hier­aan gewend bent. Uw kaak, tong en wangspieren hebben tijd nodig om zich aan te passen. Hier­door kunt u de eerste dagen wat last hebben van drukpun­ten. Voor een goed resul­taat is het  belan­grijk dat u uw nieuwe kun­st­gebit inhoudt en er meteen mee probeert te praten en te eten. In geval van aan­houdende pijn kun­nen we uw kun­st­gebit bijstellen. Als u voor de afspraak uw kun­st­gebit draagt, kun­nen we goed zien op welke plaat­sen uw prothese gecor­rigeerd moet wor­den. Vijl, schuur of lijm nooit zelf aan uw kun­st­gebit (dan ver­valt de garantie).


Ook heef u altijd recht op een jaar nazorg.
Tandprothetische praktijk van Raaij Wesseling

Burg. Krol­laan 32
5707 BD Hel­mond
0492–476726
contact@kunstgebithelmond.nl
Bezoek website

Implantaten

Wat is een implan­taat­prothese?
In de volksmond wordt het vaak een klikgebit genoemd. Een klikgebit op implan­taten kan een een­voudige en comfortabele oploss­ing zijn voor een loszit­tend of pijn­lijk kun­st­gebit. Een klikgebit is een boven– of ondergebit dat u kunt vastk­likken op twee tot zes implan­taten (kunst­wortelt­jes) in uw onderkaak. Zo’n klikgebit zit ste­vig vast, maar kan ook wor­den uitgenomen voor reiniging.

Wan­neer kiest u voor een klikgebit?
 • als uw kun­st­gebit pijn doet
 • als u moeite hebt met eten, spreken of lachen
 • als u last hebt van een ingevallen mond en/of wangen
 • als er voed­sel onder uw kun­st­gebit komt
 • als uw prothese te los zit en wan­neer een gewone nieuwe prothese geen uitkomst meer bied.

Wat is een implan­taat?
Een tand­heelkundig implan­taat is een per­ma­nente ver­vang­ing voor tand­wor­tels. Een kunst­worteltje dat de plaats inneemt van de tand– of kieswor­tel die ver­loren is gegaan. Een implan­taat ziet eruit als een minus­cuul schroe­fje en is gemaakt van weef­selvrien­delijk mate­ri­aal (tita­nium) dat volledig door het lichaam geac­cepteerd wordt.


Hoe werkt het?
Implan­taten wor­den onder plaat­selijke ver­dov­ing in de boven– of onderkaak geplaatst. Een implan­taat heeft enige tijd nodig om in te helen. Na 6 tot 12 weken zit­ten de implan­taten ste­vig vast in het kaak­bot en kan er een klikgebit op worden gezet.

Bij ver­lies van tanden en kiezen, slinkt het kaak­bot waar­door een kun­st­gebit los kan gaan zit­ten. Hier­door wordt kauwen en praten moeil­ijker en kan tand­vlees geïr­ri­teerd raken of pijn gaan doen. Het gevolg is dat mensen niet meer voluit durven te lachen. Boven­dien kun­nen wan­gen gaan invallen bij een slink­ende kaak, waar­door een gezicht er ouder uit zien. Met een klikgebit op implan­taten wordt dit pro­ces een halt toegeroepen. Een klikgebit wordt door onze tandtech­nici op maat gemaakt zodat deze per­fect in uw mond past. Na onze doorver­wi­jz­ing wor­den de implan­taten aangege­bracht in een prak­tijk voor implan­tolo­gie. Wij werken samen met ver­schil­lende implan­tolo­gen. Samen met u wordt gekeken welke implan­toloog het beste bij u past

Stap­pen­plan
Voor het aan­meten en plaat­sen van een klikgebit zijn ver­schil­lende afspraken nodig. Het exact aan­tal behan­delin­gen is afhanke­lijk van uw per­soon­lijke mond­si­t­u­atie. Gemid­deld duurt het behan­del­tra­ject ongeveer 6 maan­den . Hieron­der leest u uit welke fasen de behan­del­ing bestaat:
 • 1ste intake bij de tand­protheti­cus, ook wordt dan meteen de doorver­wi­jz­ing gemaakt voor de implantoloog.
 • Ken­nis­mak­ing– en intakege­sprek (gezond­hei­d­scon­t­role, mon­don­der­zoek en röntgenfoto’s), aan­vra­gen ver­gun­ning bij zorgverzekeraar.
 • Aan­bren­gen implan­taten onder plaat­selijke verdoving.
 • Ver­wi­jderen van eventuele hechtin­gen, inhe­len van de implantaten.
(rust­fase van 6 – 12 weken)
 • Ver­vol­gafspraken voor het maken v.d. gebit­sprothese op implan­taten bij uw tandprotheticus.
 • Eind­con­t­role

Con­t­role
Con­t­role van uw implan­taten vindt plaats bij de implan­toloog. Uw implan­toloog zal u ook informeren over het onder­houd van uw implan­taten. Omdat een klikgebit een grote uit­gaven­post voor uw verzek­er­ing is, stellen ziektekostenverzekeraars het op prijs als u uw implan­taten een keer per jaar door de implan­toloog laat con­trol­eren en schoonmaken.

Ver­zorg­ing
Een goede mond­hy­giëne en mond­zorg zijn bepal­end voor de lev­ens­duur van uw prothese. Het is belan­grijk om uw klikgebit na elke maaltijd goed schoon te maken met een zachte tanden­bors­tel en zeep, tand­pasta. Ook dient u uw implan­taten goed schoon te houden. Gebruik nooit heet water of agressieve schoon­maak­mid­de­len. Tand­steen kunt u ver­wi­jderen met schoon­maakaz­ijn. Bij veel aanslag kun­nen we uw prothese polijsten.
Tandprothetische praktijk van Raaij Wesseling

Burg. Krol­laan 32
5707 BD Hel­mond
0492–476726
contact@kunstgebithelmond.nl
Bezoek website

Andere producten

Reparaties
U kunt uit­er­aard ook voor reparaties terecht bij uw tand­protheti­cus. Of de gebit­sprothese (ook par­tieel of klikgebit) nu gescheurd, gebro­ken of er is een tandje los of uit. Het maakt niet uit wij kun­nen hem maken. Bijna altijd zon­der afdruk, soms is er dus wel een afdruk nodig. Wij proberen de oorzaak vast te stellen om her­hal­ing te voorkomen. Als u 's morgens uw gebit­sprothese voor 13:00 uur brengt dan wordt die dezelfde dag nog gere­pa­reerd. Rekent u altijd op een uurtje of 4 dat u de gebit­s-prothese kwijt bent.

Ook in de avon­duren en de week­enden kunt u ons altijd bellen. U spreekt dan gewoon het antwo­or­dap­pa­raat in en wij proberen u dan z.s.m. terug te bellen.

Rebasing/Opvullen
Wan­neer de prothese in uw mond is gebro­ken, dan is meestal de oorzaak dat de prothese slecht past of hij is ver­sleten. Wan­neer hij slecht past dan kan dit aangepast wor­den doormid­del van een rebas­ing Er wordt dan een nieuwe laag onder uw gebit­sprothese aange­bracht. De prothese wordt dus opge­vuld. Wij maken in de ocht­end voor 11 uur een afspraak en dan aan het eind v.d. mid­dag weer. Zo heeft u dezelfde dag de prothese weer terug. Houd u er wel reken­ing mee dat u de prothese die dag dan wel even moet missen.

Zachte voer­ing
Wan­neer u veel pijn ondervind van uw prothese, dan is miss­chien een zachte voer­ing een oploss­ing. Wij bren­gen dan een zachte laag onder uw gebit­sprothese aan. U moet er wel reken­ing mee houden dat u dan de prothese 24 uur moet missen.

Ook kunt u bij ons terecht voor:
 • Kroon & Brugwerk
 • Framew­erk
 • Mondbescher­m­ers
 • Snurkap­pa­raat
 • Knar­splaat
Tandprothetische praktijk van Raaij Wesseling

Burg. Krol­laan 32
5707 BD Hel­mond
0492–476726
contact@kunstgebithelmond.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag t/m donderdag 08:30 - 17:30
Vrijdag 08:30 - 16:00

Dinsdagavond kunt u alleen op afspraak komen.
Tandprothetische praktijk van Raaij Wesseling

Burg. Krol­laan 32
5707 BD Hel­mond
0492–476726
contact@kunstgebithelmond.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische praktijk van Raaij Wesseling

Burg. Krol­laan 32
5707 BD Hel­mond
Tel: 0492–476726

Tandprothetische praktijk van Raaij Wesseling

Burg. Krol­laan 32
5707 BD Hel­mond
0492–476726
contact@kunstgebithelmond.nl
Bezoek website

Aanbevolen door Tandprothetische praktijk van Raaij Wesseling

Ecosym Prothese Box
€ 4,07
Ecosym protheseborstel
€ 3,05
Renew gebitsreiniger 200gr
€ 14,10

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit