Tandprothetische Praktijk H.P. Hahnen

De praktijk

Als gediplomeerd tandprotheticus moeten wij voldoen aan strenge opleidingseisen welke regelmatig worden getoetst en uitgebreid. Hiervoor zijn wij lid van en/of gecertificeerd door  de volgende organisaties:
 • ONT
 • SGM
 • BIG geregistreerd
 • HKZ gecertificeerd
ONT
Organisatie van Nederlandse Tandprothetici
Kwaliteit staat bij de tandprotheticus hoog in het vaandel. Dat betekent niet alleen een perfecte prothese, maar ook een goed functionerende organisatie. De eisen voor een goed functionerende organisatie staan beschreven in het HKZ certificatie schema voor de tandprothetische praktijk. In dit certificatie schema staan alle (wettelijke) eisen en kwaliteitsnormen beschreven waar een tandprothetische praktijk aan zou moeten voldoen. Het HKZ certificatie schema is opgesteld in nauw overleg met de overheid, de zorgverzekeraars, de stichting HKZ, patiënten belangen organisaties en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (O.N.T). De tandprotheticus dient op basis van dit HKZ schema een kwaliteitshandboek op te stellen en in te voeren. In dit boek dient helder te worden geformuleerd “hoe” er in de tandprothetische praktijk wordt gewerkt. Zaken die hierbij geregeld dienen te worden zijn bijvoorbeeld: Een transparante klachtenprocedure, instructies t.a.v. infectiepreventie, het vertrouwelijk omgaan en veilig opslaan van patiënten gegevens en natuurlijk niet te vergeten het jaarlijks uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.
website

SGM
Stichting Garantiefonds Mondzorg
De Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM) is tot stand gekomen door een initiatief van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).   De Stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars in de mondzorg te verhogen en onder voorwaarden een garantie af te geven voor de kosten van een noodzakelijke herstelbehandeling.
website

BIG-registratie
Wet op de Beroepen individuele Gezondheidszorg.
Tandprothetische praktijk Hahnen is ook BIG geregistreerd. Hierdoor kunnen wij uw kosten rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekering declareren.   De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De wet wil daarmee patiënten beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Register Volgens de wet moeten zorgverleners (zoals tandprothetici, apothekers, artsen, verpleegkundigen) zich inschrijven in het BIG-register als ze hun titel willen gebruiken. Als ze dat niet doen, mogen ze zich geen tandprotheticus, apotheker, arts of verpleegkundige noemen. Het BIG-inschrijfnummer wat iemand wordt toegekend, is een persoonlijk 11-cijferig nummer
website

HKZ certificaat
Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HKZ is een kwaliteitsinstituut. Deze stelt kwaliteitsnormen op voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Dat doen zij samen met een groot aantal deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders die hun input leveren. Stichting HKZ stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. Centraal daarin staat het HKZ Keurmerk.  Het HKZ Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.  Aan het HKZ-keurmerk liggen HKZ-normen ten grondslag. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2000-normen als basis en omvatten daarnaast branchespecifieke eisen.  De HKZ-normen zijn gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Ze komen tot stand in overleg met deskundigen uit de branche en worden getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling (CI), welke een overeenkomst heeft met Stichting HKZ en daartoe geaccrediteerd is door de RvA (Raad voor Accreditatie).   Het HKZ-certificaat is drie jaar geldig, waarbij het kwaliteitssysteem jaarlijks door de Certificerende Instelling wordt getoetst.
website
Tandprothetische Praktijk H.P. Hahnen

Pieter van der Doesstraat 63
1056 VD Amsterdam
020-689 29 86
info@goedkunstgebit.nl
Bezoek website

Mogelijkheden

Volledige prothese
Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland dragen een gebitsprothese. Ongeveer 800.000 van hen hebben hier in meer of mindere mate problemen mee. Er zijn diverse oorzaken waardoor mensen last hebben van hun gebitsprothese.
Een nieuwe gebitsprothese?
Als gevolg van de voortschrijdende slinken van de beide kaakhelften zit zowel het boven als ondergebit op den duur te los. Dit gaat vaak gepaard met functionele klachten zoals, pijn in de mond, slecht kunnen kauwen, spraakproblemen en zelfs problemen met de spijsvertering.
De tandprotheticus biedt hulp 
Als een gebitsprothese slechts enkele jaren oud is, dan kan deze vaak aangepast worden. Aan de binnenzijde van de gebitsprothese wordt dan een "voering" aangebracht waardoor de prothese weer goed aansluit op het tandvlees en niet los zit. Een andere mogelijkheid is dat de tanden en kiezen afgesleten zijn en/of elkaar foutief raken. Dan is een algehele vervanging de beste optie. 
Reparatie
Natuurlijk kunt u bij de tandprotheticus terecht als er een tand is gebroken, de gebitsprothese is gescheurd of zelfs gebroken is. Wij stellen de oorzaak van dit ongemak vast om herhaling te voorkomen.

Immediaatprothese (de eerste prothese)
Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg. Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).
Voordat uw tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt worden door uw tandprotheticus afdrukken van uw kaken gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of vorm van uw eigen tanden niet helemaal. Bij het vervaardigen van uw kunstgebit kan rekening gehouden worden met uw wensen.
Vroeger liepen de mensen voor ze een kunstgebit kregen meestal drie maanden zonder tanden. Dit kan tegenwoordig nog steeds, echter maatschappelijk is dit vaak niet mogelijk. Tegenwoordig wordt het gebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste tanden en kiezen, in de mond geplaatst. U vindt het misschien een vreemd idee dat u een kunstgebit krijgt over de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit. Als u het resultaat in de spiegel bekijkt, zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken er is immers heel wat in uw mond gebeurd.  Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit. De tandprotheticus zal u tijdens het wennen aan deze eerste prothese zo goed mogelijk begeleiden, alle vragen beantwoorden en mogelijke pijnplaatsen verhelpen.

Een prothese op wortel
Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Na uw eerste bezoek bij de tandprotheticus zal hij u doorverwijzen naar een tandarts/kaakchirurg. De tandarts/kaakchirurg heeft besloten bij u niet alle tanden en kiezen te trekken maar om enkele wortels van uw eigen tanden of kiezen onder het kunstgebit aanwezig te laten blijven. Zo'n kunstgebit wordt een overkappingsprothese genoemd. Voor het vervaardigen van de prothese verwijst de tandarts/kaakchirurg u terug naar de tandprotheticus.  
Welke voordelen biedt een overkappingsprothese t.o.v. een "gewoon" kunstgebit? De meeste problemen met een kunstgebit ontstaan door het slinken van de kaken. Omdat het kunstgebit steeds even groot blijft, ontstaat er ruimte tussen het kunstgebit en de kaak. Het kunstgebit zal dus op den duur steeds losser gaan zitten. Dit slinken van de kaken kan voor een groot deel worden voorkomen wanneer enige wortels van tanden of kiezen in de kaken behouden blijven.  Deze wortels werken als een soort pijlers onder het kunstgebit. De druk ten gevolge van het kauwen wordt bij een "gewoon" kunstgebit alleen door de tandeloze kaken opgevangen. Bij een overkappingsprothese wordt die druk voor een belangrijk deel opgevangen door de pijlers onder het kunstgebit. Het gevolg hiervan is dat het slinken van de kaken veel minder snel gaat. Bovendien heeft het kunstgebit door de pijlers meer houvast en steun.

Partiële prothese
De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de partiële prothese (een plaatje) en de frameprothese. Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in de behandelwijze en verantwoording een groot verschil.
Een partiële prothese of frame prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren.
Voor het vervaardigen van de partiële prothese en frame prothese werken wij dus nauw samen met uw tandarts. Hij draagt immers de verantwoordelijkheid voor uw eigen tanden en kiezen en wij voor de partiële prothese of frame prothese.

Implantaten
Er zijn inmiddels ook vele mogelijkheden om uw gebit of losse elementen te plaatsen op zogeheten implantaten. Wij werken nauw samen met specialisten om u hierbij van dienst te kunnen zijn.   Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden klikt u links in het menu op "Implantaten".
Tandprothetische Praktijk H.P. Hahnen

Pieter van der Doesstraat 63
1056 VD Amsterdam
020-689 29 86
info@goedkunstgebit.nl
Bezoek website

Implantaten

Ook op het gebied van  implantologie kunnen wij  u van dienst zijn. Hiervoor werken wij nauw samen met diverse  specialisten.

Wat is een implantaat?
Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. 
Een implantaat is veelal gemaakt van zuiver titanium al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.

De verwijzing
De tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn. In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, of na het maken van een "normaal" kunstgebit, komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen dan zal de tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waarmee hij samenwerkt. Uzelf, de tandprotheticus of de tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult, wat tijdens dit consult gebeurt wordt later beschreven.  
Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de tandprotheticus schriftelijk inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

Wanneer worden implantaten toegepast?
Een implantaat kan in verschillende situaties worden toegepast:
 • bij het ontbreken van een tand of kies
 • bij het ontbreken van meerdere tanden en kiezen
 • bij het ontbreken van alle tanden en kiezen
We beperken ons tot de bespreking van het laatste punt - bij het ontbreken van alle tanden en kiezen - omdat dit betrekking heeft op het volledig kunstgebit over implantaten. Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een "normale" prothese wel gaat maar dit niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen. Wanneer u al lang een kunstgebit draagt dan is en blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn. Wanneer u zich meldt bij de tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.   Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.
 • Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren
 • Het kaakbot moet gezond zijn
 • Het tandvlees moet gezond zijn
 • U moet gezond zijn
 • U moet bereid zijn de implantaten en het daarop bevestigde kunstgebit goed te reinigen

Welke mogelijkheden bestaan er?
Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:
 • met drukknoppen
 • met magneten
 • met een steg, staafje tussen de implantaten
Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door de tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg met u besproken worden.

Het plaatsen van de implantaten
 • Intake, kennismakingsgesprek: Kennismaking en doorname van de mogleijkheden
 • eerste fase implantologie: Tijdens de eerste fase worden de implantaten 2 of 4 in uw onderkaak geplaatst. Deze behandeling neemt 45 minuten tot een uur in beslag. Er wordt begonnen met een plaatselijke verdoving waarna het tandvlees opengesneden en opzij geschoven wordt. Het bot is nu zichtbaar en wordt indien nodig iets gecorrigeerd, afgevlakt. Vervolgens worden de gaatjes in uw onderkaak geboord waarna het implantaat geplaatst wordt. Als alle implantaten in uw onderkaak staan dan wordt het tandvlees met hechtingen gesloten.
 • rustperiode: Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden, omdat het bot de gelegenheid moet krijgen rond het implantaat vast te groeien. Een tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd en controleert de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de situatie in de mond. Het kunstgebit wordt aangepast aan de nieuwe situatie en kan verder de gehele rustperiode worden gedragen.

Het maken van een kunstgebit op implantaten
 • tweede fase implantologie: Na een rustperiode volgt de tweede fase, waarin een tijdelijke opbouw op het implantaat wordt geplaatst. Deze opbouw zal door het tandvlees heen steken. Hiervoor zal onder plaatselijk verdoving een sneetje in het tandvlees worden gemaakt, waarna het tandvlees rond de opbouw kan genezen.
 • korte rustperiode & terugverwijzing: Na een korte rustperiode  van ongeveer twee weken wordt het schroefje, dat door uw tandvlees  heen steekt en waar omheen het tandvlees genezen is, verwijderd.  Nu wordt de definitieve opbouw geplaatst waarop het uiteindelijke gebit  gemaakt kan gaan worden. U wordt nu door de tandarts-implantoloog of kaakchirurg terug verwezen  naar de tandprotheticus voor het laten aanmeten van het kunstgebit.  U komt terug bij de tandprotheticus waar 6 afspraken met u gemaakt  worden voor het aanmeten van het kunstgebit op implantaten.  Het maken van het kunstgebit op implantaten verschilt niet veel met het  maken van het "normale" kunstgebit. De tandprotheticus moet er echter  wel voor zorgen dat het gebit perfect op de implantaten past en het gebit  geen negatieve krachten op de implantaten uitoefent waardoor deze  verloren zouden kunnen gaan.

Reiniging van implantaten, mondholte en kunstgebit
Implantaten gaan in principe erg lang mee. Een goede mond en prothese hygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. 
De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie zal worden uitgelegd welk hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast is het nodig de tandarts-implantoloog, kaakchirurg of mondhygiëniste regelmatig te bezoeken om de implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het reinigen van het kunstgebit en de mondholte.

 
Tandprothetische Praktijk H.P. Hahnen

Pieter van der Doesstraat 63
1056 VD Amsterdam
020-689 29 86
info@goedkunstgebit.nl
Bezoek website

Kosten

Alle volledige prothesen worden altijd voor 75% vanuit de basisverzekering vergoed. Heeft u een aanvullende verzekering dan worden hiervan ook nog vergoedingen gegeven. In sommige gevallen wordt de prothese volledig vergoed.
Rebasingen (opvullen) en reparaties worden altijd voor 100% vergoed.
Frame- of partiële prothesen worden vanuit de aanvullende verzekering voor 75% vergoed met een maximum van uw eigen risico.   

Houdt u rekening met uw jaarlijkse eigen risico?

Wij kunnen u direct en geheel vrijblijvend een opgave doen van de kosten en voor u uitrekenen hoeveel hiervan wordt gedekt door uw ziektekostenverzekering.  Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
Tandprothetische Praktijk H.P. Hahnen

Pieter van der Doesstraat 63
1056 VD Amsterdam
020-689 29 86
info@goedkunstgebit.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 08:30 - 16:00 uur
Dinsdag 08:30 - 16:00 uur
Woensdag 08:30 - 16:00 uur
Donderdag 08:30 - 16:00 uur
Vrijdag 08:30 - 16:00 uur
 
In het geval u niet mobiel bent is een afspraak en/of behandeling bij u thuis of in het ziekenhuis natuurlijk ook altijd mogelijk. Bel gerust voor een afspraak.
 
Tandprothetische Praktijk H.P. Hahnen

Pieter van der Doesstraat 63
1056 VD Amsterdam
020-689 29 86
info@goedkunstgebit.nl
Bezoek website

Contact

Locatie Amsterdam Locatie Purmerend
Pieter van der Doesstraat 63
1056 VD  Amsterdam
020 - 689 29 86
Emmakade 2
1441 ET  Purmerend
0299 - 41 77 33


U kunt onze praktijk  vinden tussen de  Jan van Galenstraat  en de Jan Evertsenstraat  ter hoogte van de Admiralengracht.

Wij zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer: 
Tram 12 en 14,  bus 18 en spitslijn 237  (halte hoek Jan van Galenstraat en de Admiraal de Ruijterweg) 
Of tram 7 en 13 (halte Jan Evertsenstraat bij de Admiralengracht).

Met de auto zijn wij ook gemakkelijk te bereiken. Er is voldoende (betaalde) parkeerplaats voor de deur.

Als het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk te komen dan kunnen wij ook bij u thuis of in het ziekenhuis langskomen voor een afspraak of behandeling.
Bel voor de mogelijkheden.
Tandprothetische Praktijk H.P. Hahnen

Pieter van der Doesstraat 63
1056 VD Amsterdam
020-689 29 86
info@goedkunstgebit.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit