Tandprothetische Praktijk Hagen

De praktijk

Wij zijn hét vertrouwde adres voor een per­fect kun­st­gebit en klikgebit op implan­taten. Tevens voor par­tiële prothe­ses (plaat­jes en frames), aan­passin­gen en reparaties. Prob­leem­loos lachen, eten en drinken met een vastzit­tend gebit.

Dus waarom zou u nog langer tobben met een loszit­tend kun­st­gebit? Dit prob­leem kan nu defin­i­tief verleden tijd zijn met een door Hagen ver­vaardigd klikgebit.

En of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit, het klikgebit op implan­taten, par­tiële prothe­ses (plaat­jes en frames), aan­passin­gen en reparaties: Bij Hagen kri­jgt u alle aan­dacht en een per­soon­lijk advies. Uit­er­aard wordt er daar­bij reken­ing gehouden met al uw indi­vidu­ele wensen. Boven­dien geldt er een ver­goed­ing door uw zorgverzekeraar.

Zo’n 68 jaar gele­den (1944) was er voor het eerst een klein bedrijf in het pand op de Zwart Janstraat 122a te Rot­ter­dam. Dit bedrijf richtte zich op de tand­heelkunde en stond bek­end onder de naam Raadtgever.
Het bedrijf zat in het pand tot 1983. In 1983 heeft Hagen Senior het bedrijf overgenomen. Tand­prothetis­che Prak­tijk Hagen V.O.F. was geboren.

Nu, bijna 30 jaar later, heeft Tand­prothetis­che Prak­tijk Hagen een enorme groei meege­maakt en mag zich sinds 2009 een B.V. noemen.
Hagen B.V. heeft twee ves­tigin­gen: één in Rot­ter­dam en één in Krimpen aan den IJssel.

 
Tandprothetische Praktijk Hagen

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
010 - 466 66 03
info@tpphagen.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk Hagen

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
0180 55 04 31
info@tpphagen.nl
Bezoek website

Volledig kunstgebit

Een volledige prothese of kun­st­gebit is een hulp­mid­del in het geval dat alle tanden en kiezen getrokken zijn. Een kun­st­gebit ligt los in de mond en valt onder de uit­neem­bare voorzienin­gen. Er zijn bijna drie miljoen volledige prothesedragers in Nederland.

Door het speek­sel­laagje tussen het kun­st­stof van de prothese en uw tand­vlees zuigt het kun­st­gebit zich vast in de mond (reten­tie). De prothese heeft een zodanige vorm dat deze goed past bij de anatomie van de kaken en de mond­spieren. U kunt zich waarschi­jn­lijk wel goed voorstellen dat in een beweeglijke mond dit niet altijd een­voudig is. Een deel van de prothesedragers heeft dan ook prob­le­men hier­mee. Het is vaak het ondergebit wat klachten geeft door­dat o.a. het draagvlak van de kaak daar veel kleiner is. Dankzij implan­taten kan met behulp van een klikgebit vaak toch een goede oploss­ing gebo­den worden.

Omdat elke mond en kaak anders is, wordt voor u een prothese spe­ci­aal op maat gemaakt. Om de kauw- en spreek­func­tie met de prothese te her­stellen zullen een aan­tal stappen (4 tot 6) door­lopen moeten wor­den. Het cos­metis­che ein­dresul­taat is ook een belan­grijke fac­tor en alles teza­men maakt dat door de behan­de­laar en tech­ni­cus zeer nauwkeurig gew­erkt wor­den om deze func­ties bij u te herstellen.

Hoe wordt een kun­st­gebit gemaakt?
De eerste afdruk. Om een kun­st­gebit te maken zal de behan­de­laar eerst een afdruk maken met stan­daardle­pels en een stug aange­maakt afdruk­ma­te­ri­aal (algi­naat). Het is belan­grijk dat in de deze afdruk de over­gang van kaak naar wang (omslag­plooi) staat. Van deze afdruk wordt in het tandtech­nisch lab­o­ra­to­rium een gipsmodel gemaakt, waarop van kun­st­stof een indi­vidu­ele lepel wordt ver­vaardigd. Met deze indi­vidu­ele lepel, die op maat is gemaakt voor de mond van de cliënt, kan een pre­cisie afdruk wor­den genomen.

Met behulp van de door de tech­ni­cus ver­vaardigde lepel wordt in deze fase een indi­vidu­ele afdruk gemaakt waar veel aan­dacht besteed wordt aan het afvor­men van de belan­grijke delen van uw nieuwe prothese, namelijk de ran­den die de uitein­delijke begren­z­ing en afs­luit­ing zullen vormen.De pre­cisie- of indi­vidu­ele afdruk

De indi­vidu­ele lepel kan wor­den voorzien van een ran­dop­bouw. Dit is een laagje harde was die de over­gan­gen beter mar­keert en de spier­aan­hechtin­gen aangeeft. Als laat­ste wordt dan een licht vloeibaar (sil­i­co­nen) afdruk­ma­te­ri­aal gebruikt voor de defin­i­tieve afdruk. De mond en wangspieren wor­den tij­dens het uitharden gema­nipuleerd, (mus­cle trim­ming), om de meest gebruikte beweg­in­gen te imiteren en de ran­den van de uitein­delijke prothese aan te geven.

Beet­bepal­ing. Van de indi­vidu­ele afdruk wor­den door de tandtech­ni­cus weer nieuwe gipsmod­ellen gemaakt waarop een set beet­platen gemaakt wordt. Deze beet­platen hebben waswallen. De beet­platen wor­den door de behan­de­laar gebruikt om de relatie tussen uw onder en bovenkaak te reg­is­teren en tevens om te bepalen waar uitein­delijk de tanden en kiezen komen te staan. Tij­dens deze afspraak wordt, uit­er­aard in samen­spraak met de cliënt, gekeken naar de kleur en de vorm van uw nieuwe tanden.

Passen in was. Met de gegevens die in de vorige stap zijn verza­meld gaat de tandtech­ni­cus aan de gang om een pasprothese voor u te maken en in deze fase wordt er gekeken of de bee­treg­is­tratie goed is bepaald en uit­er­aard wordt gekeken of de uit­ge­zochte tanden mooi passen bij het uiter­lijk. Als iedereen tevre­den is over het resul­taat dan gaat de pasprothese nog terug naar de tandtech­ni­cus die de prothese omzet naar kun­st­stof en glad afw­erkt. In de vol­gende zit­ting kan de prothese geplaatst wor­den. De pas­fase kan indien nodig meerdere malen wor­den her­haald tot het gewen­ste resul­taat is behaald.
Tandprothetische Praktijk Hagen

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
010 - 466 66 03
info@tpphagen.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk Hagen

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
0180 55 04 31
info@tpphagen.nl
Bezoek website

Klikgebit op implantaten

De meest voorkomende vorm van implan­tolo­gie in Ned­er­land is die, waar aan een totaal loszit­tende onder­prothese weer hou­vast wordt gegeven: het zoge­noemde klikgebit op implantaten.

Het prob­leem van de onder­prothese is, dat die door het sterke slinken van de kaak in de loop van de tijd steeds losser gaat zit­ten. Door dat slinken van het bot van de onderkaak komt ook de hoofdzenuw in de onderkaak steeds meer naar het opper­vlak zodat de beweg­in­gen van de prothese pijn kun­nen veroorza­ken. Zo erg zelfs dat het nor­male functioneren zoals eten en spreken ermee belem­merd wordt. Om die reden wordt de klikprothese op implan­taten vaak door de verzek­er­aar geheel vergoed.

In onze prak­tijk gaan we meestal uit van twee implan­taten met daarop een met­alen staafje (ook wel steg genoemd). Op die steg klikt de prothese door mid­del van een klipje vast (ook wel ruiter genoemd). Uit­er­aard kunt u het kun­st­gebit zelf uit­ne­men om deze te reini­gen. Soms is het echter nodig een volledig implan­taatgedra­gen prothese te ver­vaardi­gen op 3 of 4 implan­taten omdat er spec­i­fieke prob­le­men zijn die een goed resul­taat met twee implan­taten in de weg staan.

Tegen­wo­ordig wor­den er ook steeds vaker implan­taten in de bovenkaak geplaatst. Door de slechtere kwaliteit van het bot in de bovenkaak en een andere wijze waarop de prothese op de kaak aansluit zijn er in de bovenkaak altijd min­i­maal vier of meer implan­taten nodig. Omdat de bovenkaak door uit­brei­din­gen van neus­bi­jholten soms hele­maal hol is, is het niet altijd zomaar mogelijk implan­taten te plaat­sen. Wat we inmid­dels wel weten is dat implan­taten, waar ook in de kaak, een enorme ver­be­ter­ing van de lev­en­skwaliteit kun­nen geven.

De pro­ce­dure voor een prothese op implantaten
Om een prothese op implan­taten te laten maken bent u wel even bezig. De hele pro­ce­dure beslaat vanaf het eerste moment van implanteren ongeveer elf weken. Bestaande uit zes weken ingroeifase en vijf weken voor het ver­vaardi­gen van de prothese. Voor het implanteren en ver­vaardi­gen van een klikgebit in de bovenkaak geldt een langer ter­mijn. Hagen hanteert een ingroeifase van zes weken om een zo hoog mogelijk slag­ingsper­cent­age te hebben. Een kor­tere ingroeifase ver­hoogt het risico van het afs­toten van de implan­taten. Uw oude prothese wordt aangepast, zodat u deze gedurende de ingroeifase kunt bli­jven dragen.

Con­sult
Indien implan­taten bij u noodza­ke­lijk zijn, ver­wi­jst Hagen u door naar de Implan­toloog die tevens geves­tigd is bin­nen onze prak­tijk. Tij­dens dit con­sult bij de Implan­toloog beoordeeld hij of implanteren mogelijk is. Deze beo­ordel­ing vindt plaats aan de hand van een gesprek, een mon­don­der­zoek en aan­vul­lende röntgenfoto’s. Het kan ook zijn dat uw spec­i­fieke klachten niet op te lossen zijn door een prothese met implan­taten, maar dat u gewoon met een volledig kun­st­gebit geholpen kan worden.

Als onze implan­toloog vindt dat een prothese op implan­taten een goede indi­catie is, dan vraagt hij deze behan­del­ing aan bij uw zorgverzek­er­aar. Het kan een aan­tal weken duren voor­dat de machtig­ing ver­strekt is. De hele pro­ce­dure – de foto, de aan­vraag, het implanteren en het maken van het nieuwe ‘klikgebit’– vindt plaats in onze praktijk.

Uw prothese op implantaten
Nu kan het ‘klikgebit’ gemaakt gaan wor­den. Op de implan­taten wordt een met­alen staafje vast­geschroefd, waarop het nieuwe kun­st­gebit vast­gek­likt wordt. Van­daar de term ‘klikgebit’.
Tandprothetische Praktijk Hagen

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
010 - 466 66 03
info@tpphagen.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk Hagen

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
0180 55 04 31
info@tpphagen.nl
Bezoek website

Gedeeltelijke prothese, plaatje of frame

Als u nog een aan­tal tanden en kiezen hebt, maar niet vol­doende om lekker te eten en praten, kunt u een gedeel­telijk gebit nemen. Ook als het rest­gebit niet sta­biel is, er kiezen van de bovenkaak uit gaan zakken of als de beet heel ongelukkig is zon­der ver­vang­ing van de getrokken kiezen is een gedeel­telijk kun­st­gebit een manier om de beet te her­stellen en daarmee niet alleen het rest­gebit te bescher­men, maar ook de func­tie te her­stellen. Zo kunt u weer nor­maal eten, praten en lachen.

Er zijn ver­schil­lende mogelijkhe­den voor een gedeel­telijk kunstgebit.

Een gedeel­telijk kun­st­gebit van kunsthars
Een volledig kun­st­gebit is gemaakt van tand­vleeskleurig kun­sthars en kun­sthars of porse­leinen tanden. Een gedeel­telijk kun­st­gebit of ’plaatje’ wordt op dezelfde manier gemaakt, alleen met ’gaten’ waar de eigen tanden nog staan. Afhanke­lijk van de hoeveel­heid en de plaats van het rest­gebit kan dit ste­vig vast zit­ten omdat het aan de bin­nenkant (verhemelte of tongz­i­jde) tegen de andere tanden en kiezen aan zit. Soms zijn er nog weinig eigen tanden en kiezen en dan kan het wel loszit­ten omdat het niet de vastzuigende werk­ing heeft van een volledig kun­st­gebit.
Als het los zit kan met een gebo­gen met­alen haakje om de kiezen iets meer hou­vast gemaakt wor­den, maar deze kun­nen ook weer de kiezen beschadi­gen als ze teveel schuren. Een gedeel­telijk kun­st­gebit heeft dus als nadeel dat het niet heel goed is voor de eigen tanden en kiezen, ook omdat er vaak veel plaque en tand­steen ontstaat langs de tand­halzen. Een ander nadeel is dat er op het ver­hemelte ook een plaat zit, net als bij een volledig kunstgebit.

Vaak wordt een gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars gemaakt als over­gangsmid­del naar een volledig kun­st­gebit. Groot voordeel namelijk van zo’n gedeel­telijk kun­st­gebit is dat er makke­lijk tanden en kiezen aangezet kun­nen wor­den, als er later weer iets getrokken moet wor­den. Zo groeit u langzaam naar een volledig kun­st­gebit toe en dat is vaak pret­tiger dan ineens alles te laten trekken.

Een gedeel­telijk kun­st­gebit of frameprothese
Een andere mogelijkheid is een frame­prothese. Dit is ook een gedeel­telijk kun­st­gebit maar heeft een met­alen basis, waar het tand­vleeskleurig kun­sthars aan vast zit. Aan deze met­alen basis zit­ten ’klam­mers’, dat zijn met­alen haak­jes die om de eigen kiezen vast zit­ten. Deze klam­mers zijn hele­maal naar de vorm van de kiezen gegoten en passen dus heel nauw. Daarom schrapen ze niet langs de tanden en zullen ze geen beschadigin­gen maken. Een frame­prothese zit over het alge­meen lekker vast. Omdat deze vorm van een gedeel­telijk kun­st­gebit een volledige met­alen basis heeft, heeft u ook geen plaat op het ver­hemelte. Een smalle en dunne met­alen brug of ring op het ver­hemelte geeft veel meer com­fort dan een volledige plaat van kun­sthars. Boven­dien zijn de gegoten ankers zodanig gecon­strueerd dat er geen voed­se­limpact plaats vindt en daar­door veel min­der plaque en tand­steen zal ontstaan.

Een frame­prothese, in tegen­stelling tot een gedeel­telijk kun­st­gebit van kun­sthars, is gemaakt met als doel het behoud van de rest van de tanden en kiezen. Een nadeel is dat het bij een frame­prothese moeil­ijker is om kiezen bij te plaat­sen, maar is uit­er­aard wel mogelijk.
Tandprothetische Praktijk Hagen

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
010 - 466 66 03
info@tpphagen.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk Hagen

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
0180 55 04 31
info@tpphagen.nl
Bezoek website

Aanpassing kunstgebit

Uw kun­st­gebit her­stellen met een rebasing
Als de pasvorm van uw gebit niet meer goed is kan uw Tand­protheti­cus dit een­voudig aan uw kun­st­gebit her­stellen. Een goede pasvorm is belan­grijk voor het draag­com­fort door­dat u geen voed­sel­resten onder het gebit kri­jgt, geen druk­plekken heeft en het gebit goed op zijn plaats bli­jft zit­ten. Als uw gebit goed past zult u ook min­der kans hebben op breuk.

Wan­neer uw gebit niet meer past kri­jgt u op de pun­ten waar het gebit nog wel con­tact heeft, een te grote druk, wat pijn­lijk is en waar­door het gebit kan breken. Als de pasvorm min­der is gewor­den kunt u uw kun­st­gebit aan­passen door de volledige basis te vernieuwen. Dit heet een rebas­ing van de prothese. Aangezien uw kaken altijd bli­jven slinken, ook al gaat het langzaam, zal na ongeveer twee jaar in de meeste gevallen de pasvorm niet meer opti­maal zijn en moet u uw kun­st­gebit her­stellen met een rebasing.

Om dat te beo­orde­len laat dan uw kun­st­gebit min­i­maal één maal per twee jaar con­trol­eren door uw tand­protheti­cus. Het is ver­standig dit advies op te vol­gen, ook als u geen klachten of prob­le­men heeft. Het slinken van de kaken gaat namelijk zo onopge­merkt dat het u in eerste instantie niet opvalt.

Als u daarom regel­matig terug­gaat voor con­t­role (con­t­role is bij Hagen gratis) houdt uw tand­protheti­cus alles voor u in de gaten.

Hoe werkt een rebasing?
Hagen zal uw kun­st­gebit her­stellen door met uw oude gebit als afdruk­mal een afdruk in de mond te nemen. Hij gebruikt hier­voor meestal een rub­ber­achtig mate­ri­aal. Als u afdrukken (hap­pen) verve­lend vindt omdat u het gevoel hebt dat het in uw keel loopt, hoeft u hier met een rebas­ing niet bang voor te zijn. Er is maar heel weinig afdruk­ma­te­ri­aal nodig voor een rebas­ing, dus er zal bijna niets naar achter lopen.

De tand­protheti­cus zal de hele basis van uw kun­st­gebit her­stellen. Meestal duurt het een volledige dag voor­dat u het gebit weer kunt ophalen.

Uw kun­st­gebit her­stellen na een breuk
Als uw gebit gebro­ken is, kunt u bij Hagen terecht om deze te laten repar­eren. Ook als er maar een klein stukje van af is, is het raadzaam om bij Hagen langs te komen. Scherpe ran­den of een ver­min­derd hou­vast kan verve­lende klachten geven. Als het breukvlak door de basis van het gebit gaat, is het mogelijk dat uw tand­protheti­cus een ver­volg con­troleafspraak met u wil maken om de pasvorm van uw prothese te beo­orde­len. Een rebas­ing beho­ort na beo­ordel­ing tot de mogelijkheden.

Een breuk in uw kun­st­gebit her­stellen met sec­on­den­lijm is niet ver­standig. Super­lijm of sec­on­den­lijm gaat een chemis­che reac­tie aan met de kun­sthars en dan wordt het kunstgebit her­stellen een lastige klus. Boven­dien ver­valt de garantie op de prothese wan­neer u zelf de reparatie probeert uit te voeren.
Tandprothetische Praktijk Hagen

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
010 - 466 66 03
info@tpphagen.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk Hagen

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
0180 55 04 31
info@tpphagen.nl
Bezoek website

Onderhoud van en omgaan met uw kunstgebit

U heeft een nieuw kun­st­gebit dat prachtig oogt en com­fort­a­bel draagt: een waar kunst­werk eigen­lijk. Om die lach die gezien mag wor­den ook te behouden, is het ver­standig om onder­staande infor­matie door te lezen.

Maak uw kunstgebit goed schoon
Het is belan­grijk dat u uw nieuwe kun­st­gebit na iedere maaltijd goed schoon­maakt. Na een paar uur dra­gen komen er, net als bij natu­urlijke tanden, voed­sel­resten en bac­ter­iën op uw kun­st­gebit. Boven­dien kan een kun­st­gebit verkleuren door nico­tine, thee, wijn, enzovoort. U kunt uw kun­st­gebit schoon­maken met een prothe­se­bors­tel en was­mid­del, of met een spe­ci­aal prothe­sere­inig­ingsmid­del. Gebruik nooit heet water of agressieve schoon­maak­mid­de­len, zoals vloeibaar schu­ur­mid­del, bleek­wa­ter of tandpasta.
Tip: voorkom schade. Als u uw kun­st­gebit boven een wastafel schoon­maakt, kunt u voor­dat u begint, een laagje water in de wastafel laten staan. Zo voorkomt u schade als het kun­st­gebit valt.


Reingings- en onderhoudsinstructies
Reinig uw prothese na elke maaltijd met een speciale protheseborstel onder koud stromend water boven een met water gevulde wasbak. Reinig uw prothese eenmaal per dag met een protheseborstel en een daarvoor bestemd reinigingsmiddel. Reinig uw prothese nooit met bijtende, etsende, schurende middelen of tandpasta.

Leg uw prothese niet in heet water en stel uw prothese nooit bloot aan hogere temperaturen dan circa 50°C. Dit kan de pasvorm negatief beïnvloeden.

Het is raadzaam om u prothese voor het slapen gaan uit te nemen, te reinigen en te plaatsen in een glas met schoon koud water. Slapen zonder prothese bevordert een betere bloedsomloop in uw tandvlees. Lukt het niet om zowel uw boven- als onderprothese uit de mond te houden, dan kunt u ervoor kiezen om alleen uw onderprothese uit te doen. Dit geldt vooral voor een implantaatgedragen prothese (boen en/of onder).

Leg uw prothese nooit droog weg, dit kan een negatief effect hebben op de pasvorm.
Leg uw prothese eenmaal per week een volledige nacht in een glas met azijn. Hiermee voorkomt u tandsteenvorming.

Reiniging implantaatgedragen prothese
Natuurlijk gelden de bovenstaande reinigings- en onderhoudinstructies ook voor de implantaatgedragen prothese.
Mondhygiëne is bij een implantaatgedragen prothese erg belangrijk (ook voor mensen met een beperking). Als u de voedselresten en plak rond de implantaten niet goed weghaalt gaat het tandvlees ontsteken, daardoor kan het implantaat losraken en pijn veroorzaken.

Reinig het metalen staafje, de pijlers en het tandvlees op uw onderkaak met een simpele elektrische zachte tandenborstel en tandpasta (Let op! De tandpasta mag geen kalk of ander schurend middel bevatten). Reinig de ruimte onder het metalen staafje met een rager (lang, dun borsteltje dat u heeft meegekregen bij het plaatsen van uw prothese).

Masseer uw kaken regelmatig
U houdt uw kaken in betere con­di­tie als u elke keer na het schoon­maken van uw kun­st­gebit, het tand­vlees van uw boven– en onderkaak reinigt. Dit kunt u het beste doen met een zachte tanden­bors­tel. Zo masseert u ook uw kaken, wat de door­bloed­ing bevordert.

Doe ’s nachts uw kun­st­gebit uit
Doe uw kun­st­gebit, in ieder geval het ondergebit, ’s nachts uit. Het inhouden van het kun­st­gebit kan lei­den tot ver­min­derde door­bloed­ing van het sli­jmvlies. Hier­door slinkt het bot van de onderkaak sneller. Het gevolg is dat uw kun­st­gebit niet goed meer past en gaat irriteren.

De tand­protheti­cus helpt bij ongemakken
Uw kun­st­gebit is met alle aan­dacht spe­ci­aal voor u gemaakt door uw tand­protheti­cus. Maar het zijn natu­urlijk niet uw eigen tanden; uw kun­st­gebit bli­jft een ver­vang­ing. Daarom kun­nen zich in de indraag­pe­ri­ode prob­le­men voor­doen. U hoeft zich hier­door niet te laten ont­moedi­gen, vaak lost het zich vanzelf op. Uit­er­aard kan uw tand­protheti­cus u bij een onge­mak ook helpen.

Pijn­lijk tandvlees
Omdat het tand­vlees van uw kaak teer is, kan een nieuw kun­st­gebit in het begin irriteren. Zulke pijn­klachten verd­wi­j­nen meestal niet vanzelf, u kunt het beste terug­gaan naar uw tand­protheti­cus. Die kan de pijn ver­helpen door kleine cor­rec­ties aan uw kun­st­gebit aan te brengen.
Voor­dat u met pijn­klachten naar uw tand­protheti­cus gaat, moet u uw kun­st­gebit wel enige tijd gedra­gen hebben, dan is de plek van de klacht beter te zien. Soms zijn een aan­tal bezoeken aan uw tand­protheti­cus nodig om de klacht naar tevre­den­heid op te lossen.

Moeil­ijk spreken
Na plaats­ing van uw kun­st­gebit kunt u tijdelijk wat spraak­moeil­ijkhe­den ondervin­den. Dit is vaak een kwestie van gewen­ning. Als u hier last van heeft, raden wij u aan extra te oefenen op woor­den en klanken waar u moeite mee heeft.

Moeizaam eten
In het begin kan eten moeizaam gaan. Om te wen­nen aan het eten met een kun­st­gebit kunt u het beste begin­nen met voorzichtig eten, bijvoor­beeld kleine hap­jes. In het alge­meen geldt dat u met een kun­st­gebit geen extreme din­gen kunt doen. U kunt dus beter niet uw mond wijd ope­nen of uw tong te ver uitsteken.

Smaak veran­derd
In het begin kan uw smaak een beetje veran­deren. Na ver­loop van tijd her­stelt dit zich vanzelf

Meer of min­der speeksel
De speek­selvorm­ing raakt door een nieuwe kun­st­gebit wel eens in de war. U kunt een droge of juist te vochtige mond kri­j­gen. Dit gaat vanzelf weer over.

Hoe lang gaat een kun­st­gebit mee?
De ver­ant­wo­orde lev­ens­duur van een kun­st­gebit is vijf tot acht jaar. Dit kan indi­vidueel heel ver­schil­lend zijn. Bij som­mige gevallen gaat het kun­st­gebit wat langer mee. Zodra uw kun­st­gebit los gaat zit­ten of pijn gaat doen, is het ver­standig om con­tact op te nemen met uw tand­protheti­cus. Vaak kan de pasvorm met een nieuwe basis(voering) her­steld wor­den. Laat uw kun­st­gebit in elk geval min­i­maal één maal per twee jaar con­trol­eren. Hagen hanteert een jaar­lijkse con­t­role. Hier­voor kri­jgt u automa­tisch de jaar­lijkse oproep. Con­t­role is bij Hagen volkomen gratis.
Tandprothetische Praktijk Hagen

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
010 - 466 66 03
info@tpphagen.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk Hagen

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
0180 55 04 31
info@tpphagen.nl
Bezoek website

Contact

Tand­prothetis­che Prak­tijk “Hagen” BV neemt nieuwe cliën­ten aan. Behan­del­ing geschiedt vol­gens afspraak. Ver­goed­ing door uw zorgverzekeraar.

Onze ves­tigin­gen zijn goed bereik­baar met het open­baar ver­voer. Plan uw reis op 9292ov.nl

Routeplan­ner auto: www.routeplanner.nl

 
Vestiging Rotterdam Vestiging Krimpen
Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: 010–4666603
 
Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
Tel.: 0180–550431
 
Openingstijden:
Ma t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur
Openingstijden:
Ma t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur
Tandprothetische Praktijk Hagen

Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
010 - 466 66 03
info@tpphagen.nl
Bezoek website
Tandprothetische Praktijk Hagen

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
0180 55 04 31
info@tpphagen.nl
Bezoek website

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit