Tandprothetische Praktijk Marcel Peeters

De praktijk

Tandprothetische Praktijk Peeters is gespecialiseerd in de zelfstandige aanpassing en vervaardiging van uitneembaar prothesewerk.
U kunt bij ons terecht voor:
  • Implantaatprothese, of klikgebit.
  • Volledige prothese (boven- en onderprothese, of alleen boven of onder)
  • Gedeeltelijke prothese, staalframe, of plaatje.
  • Reparaties en aanpassingen
  • Rebasing, pasvormverbetering.
U kunt parkeren voor de deur en de praktijk is rolstoeltoegankelijk.

Voor praktijkbeoordelingen Peeters Tandprothetiek kunt u de onderstaande link aanklikken
 
file:///Users/Marcel/Desktop/Zorgzoeker.webloc


 
Tandprothetische Praktijk Marcel Peeters

Obrecht 15
2681 JP Monster
0174 - 280 280
info@praktijkpeeters.nl
Bezoek website

Behandelingen

Het technisch vervaardigen van een volledige tandprothese is een vrij complexe, en tijdrovende aangelegenheid: een opeenvolging van vijf stoelhandelingen, en vijf tandtechnische handelingen. Hier volgt en beknopte samenvatting van hoe dit in z’n werk gaat.

Behandeling 1
Wanneer de tandeloze patiënt voor de eerste zitting bij de tandprotheticus komt, dan worden de eerste, of anatomische afdrukken gemaakt. Dit noemt men ook wel ”happen”.

De behandelaar gebruikt hiervoor een alginaat-afdrukmateriaal en metalen , of kunststof confectie-afdruklepels, die vrij ruim om de kaken heen liggen, het resultaat hiervan zijn twee aardig nauwkeurige negatieven van de boven en onderkaak. Deze negatieven worden door ze uit te gieten in gips, positieve modellen van boven en onderkaak. En geven al een vrij aardig beeld van de kaaksituatie. Deze weergave in gips is echter niet zuiver genoeg. Daarom vervaardigt de tandprotheticus een tweetal -kunsthars- individuele afdruklepels,

Behandeling 2
Met behulp van deze twee handgemaakte afdruklepels worden de kaken nogmaals, op een meer precieze wijze afgedrukt, waarbij eerst de randlengte nauwkeurig wordt vastgelegd. Ook het afdrukmateriaal dat nu wordt gebruikt is van een ander type als bij de eerste afdrukname, meestal op siliconen of polyetherbasis. Ook deze twee zeer zuivere negatieven worden omgevormd tot hardgipsen werkmodellen -functie modellen- het resultaat is een exacte weergave in gips van de kaken. Vervolgens worden op deze hardgipsen modellen twee -meestal schellak- beetplaten gemaakt, welke voorzien zijn van waswallen.

Behandeling 3
Met behulp van deze beetplaten wordt tijdens de derde zitting de onderlinge kaakrelatie vastgelegd, dit bij een van te voren vastgelegde gelaats-hoogte. Dit is van groot belang, t.a.v het draagcomfort van de nieuw te vervaardigen tandprothese…

Behandeling 4
Wat stoelhandelingen betreft zijn we nu aangekomen bij de vierde zitting, nu wordt de pasprothese in was gepast, waarbij nagegaan wordt of de prothese in functionele zin voldoet -kauwfunctie- en of de esthetiek -aanblik- in orde is. Wanneer de pasprothese is goedgekeurd, zowel door patiënt als tandprotheticus, dan kan hij worden omgevormd van pasprothese naar kunststofprothese. Dit gaat volgens het principe van ” het verloren wasmodel” alle wasdelen van de pasprothese worden via een cuvette -een soort matrijs- overgeperst naar de prothesekunsthars. Tijdens het persen is de kunsthars nog in een plastische vorm, door verhitting gaat deze deegvorm over in een harde, nauwelijks te vervormen kunststofplaat… na deze procedure wordt de prothese uit de cuvette verwijderd, en moet dan met veel zorg uitgewerkt worden tot de boven en onderprothese op hoogglans is.

Behandeling 5
Nu zijn we zover dat de prothese geplaatst kan worden, en gecontroleerd op eventuele tekortkomingen, welke meestal direct gecorrigeerd kunnen worden.
Tandprothetische Praktijk Marcel Peeters

Obrecht 15
2681 JP Monster
0174 - 280 280
info@praktijkpeeters.nl
Bezoek website

Implantaten


Al sinds 22 jaar is Peeters Tandprothetiek gespecialiseerd in overkappingsprothese op implantaten, ook wel “klikgebit” genoemd.
Dankzij een uitstekende vergoeding uit de basisverzekering komt deze voorziening binnen ieders bereik.
De zorgverzekeraar verwacht een eigen wettelijke bijdrage van slechts € 250,00 van u. - dus € 125,00 per kaak.-

Inleiding

Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland dragen een tandprothese, ongeveer 800.000 van hen hebben hier in meer of mindere mate problemen mee. Er zijn diverse oorzaken te noemen waardoor mensen last hebben van hun kunstgebit, het ondergebit ligt vaak los op de kaak, dit komt doordat de kaak nadat de wortels getrokken zijn slinkt. Door de druk van de prothese gaat het slinken van de kaken continue door. Hierdoor vindt het kunstgebit steeds minder houvast, en gaat loszitten.Dit kan irritatie in de mond en problemen met eten en praten veroorzaken. Doordat de prothese slecht past kunnen er ook problemen met de spijsvertering ontstaan. Men is niet in staat goed te kauwen, en dat kan weer invloed hebben op de gezondheid, (bijvoorbeeld maag-darmproblemen).
 
Hoe gaat dit in zijn werk?

De overkappingsprothese, op implantaten -meestal onder- is een prothese die op de sterk geslonken kaak een goede houvast vindt, doordat vooraf door de tandarts- implantoloog een aantal implantaten -kunstwortels- in het kaakbot geplaatst zijn.
 
Verschillende mogelijkheden worden hierin geboden

1. Drukknopprothese.
2. Stegprothese.

Bij wie kunnen implantaten worden toegepast?

In principe kan bijna iedereen in aanmerking komen voor het aanbrengen van implantaten.
Er zijn echter een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan;
  1. Goede gezondheid (overmatig roken kan een probleem zijn).
  2. Er moet voldoende bot aanwezig zijn om de implantaten vast te laten groeien.
  3. Het tandvlees moet gezond of te genezen zijn.
  4. Een goede motivatie van de patiënt, goede hygiëne en onderhoud zijn bepalend voor het behoud
     van de implantaten.

Hoe verloopt een behandeling met implantaten  

Wanneer uw tandprotheticus tot de conclusie komt dat uw nieuwe boven en/of onderprothese onvoldoende ”houvast” op uw lager geworden kaken zal gaan vinden, dan kan hij u doorverwijzen naar een van de  tandarts-implantologen met wie hij een samenwerking heeft.
Voordat implantaten kunnen worden aangebracht, vindt een uitgebreid vooronderzoek plaats. Er wordt gekeken of de algemene gezondheid goed is, en er zal een röntgenfoto gemaakt worden om te zien of er voldoende ruimte is voor de implantaten. Er wordt gekeken welk implantaat geschikt is, hoeveel implantaten er nodig zijn, en welke suprastructuur kan worden gemaakt.

De behandeling zelf verloopt in twee fasen

De eerste fase is het plaatsen van een of meerdere implantaten, dit duurt ongeveer 45 minuten, maar voor de gehele behandeling wordt echter een uur uitgetrokken. Eerst wordt een plaatselijke verdoving gegeven, daarna wordt het tandvlees opzij geschoven zodat het bot zichtbaar wordt. Vervolgens worden gaatjes in het bot geboord, waarna de implantaten in de opening geplaatst worden. Het tandvlees wordt tenslotte met hechtingen gesloten. Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van zes tot acht weken, omdat de implantaten de gelegenheid moeten krijgen om vast te groeien in het bot. Een tot twee weken na het implanteren worden de hechtingen verwijderd en controleert de tandarts de situatie in de mond. Uw prothese zal worden aangepast naar de nieuwe situatie. Deze wordt gedurende de hele rustperiode gedragen.
De tweede fase volgt na de rustperiode, hierin wordt een verlengstukje (de opbouw) op het implantaat geplaatst. Hiervoor zal onder plaatselijke verdoving een sneetje in uw tandvlees gemaakt worden. Op deze opbouw zal dan de overkappingsprothese gemaakt worden.

Het onderhoud

Een goede mondhygiëne is van het allergrootste belang voor het onderhoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te houden zijn de overgangen van het implantaat naar het tandvlees. Hiervoor kunt u kleine zachte tandenborstel, superfloss en/of ragers gebruiken. Indien men deze gebieden zorgvuldig schoonhoudt blijft het tandvlees gezond en sterk, zodat het behoud optimaal is.
 
Tandprothetische Praktijk Marcel Peeters

Obrecht 15
2681 JP Monster
0174 - 280 280
info@praktijkpeeters.nl
Bezoek website

Beroep

Wat is ‘n Tandprotheticus?
De tandprotheticus is een specialist op het gebied van de zelfstandige aanpassing én vervaardiging van de volledige tandprothese. Hiervoor heeft hij niet alleen een tandtechnische opleiding genoten, maar ook een medisch-biologische. Alle praktijkhoudende tandprothetici zijn geregistreerd bij het ministerie van V.W.C.(Wettelijke erkenning ’90).

Wat doet de Tandprotheticus? 
Bij de geheel tandloze, (Edentate) patiënt meet de tandprotheticus binnen vijf tandprothetische “zittingen” en vijf tandtechnische handelingen de volledige tandprothese aan.
Dit alles in de besloten omgeving van zijn eigen praktijk. Er wordt dus niets aan derden uitbesteedt, zoals dat wel het geval is bij andere beroepsbeoefenaren die zich bezig houden met de volledige tandprothese. Door deze directe werkwijze, waarbij de maker én drager van de tandprothese persoonlijk contact met elkaar hebben, is een duidelijke kwaliteitsverbetering ontstaan, deze is, zowel in de behandeling, als in het eindproduct terug te vinden.
In mei 1970 werd een begin gemaakt met een overleg tussen besturen van vakbekwame tandtechnici uit Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken en Nederland met als doel een totstandkoming van opleidingsmogelijkheden tot tandprotheticus. Na een gedegen voorbereiding werd in september 1971 met een opleiding gestart in Nederland in het bijzonder gericht op de medisch-biologische vakken en specialisatie op het vakgebied van de uitneembare prothese. Voorop stond het uitbouwen van de bevoegdheid van de tandprotheticus. De Stichting Nederlands Tandprothetisch Instituut (S.N.T.I.), onderdeel van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici, heeft sinds de oprichting vele vakbekwame tandtechnici gevormd tot gekwalificeerde tandprothetici.
Tegen de achtergrond van het functioneren van het beroep tandprotheticus, zoals dit thans in vele landen uitgeoefend wordt, werd de opleiding door de S.N.T.I. gestalte gegeven.
Door vorming en opleiding wordt de tandprotheticus in staat geacht zijn beroep zelfstandig uit te oefenen en bij te dragen tot een verbeterde tandprothetische zorg in Nederland. Sinds mei 1990 is er een wettelijke erkenning voor het beroep tandprotheticus en voor de S.N.T.I. als opleidingsinstituut voor tandprothetici.

Beroepsgeschiedenis. 
Het beroep tandprotheticus is gericht op het vervangen van verloren gegane of ontbrekende gebitselementen. Met het aanmeten van uitneembare gebitsprotheses is de tandprotheticus in staat de functies van het natuurlijke gebit te herstellen. Te denken valt daarbij aan het vermalen van het voedsel maar ook aan het spraakvermogen en aan het uiterlijk. Het vervangen van gebitselementen door gebitsprothesen is niet nieuw. Al door de eeuwen heen probeert men het verlies van tanden en kiezen te herstellen, zo kende ons land in de 19e eeuw het beroep van tandmeester.
Deze tandmeester werd als een tandtechnicus gezien aan wie de beperkte tandprothese was toevertrouwd. In die periode maakte men onderscheid tussen technisch-mechanische zaken en heelkundige aspecten van de beroepsuitoefening waardoor het maken van de tandprothese niet tot het uitoefenen van de tandheelkunst werd gerekend. In 1871 werd bepaald dat het inzetten van kunsttanden en gebitten geen onderdeel uitmaakte van de geneeskunst en aan een ieder vrij stond, mits hij zich onthield van het verrichten van heelkundige handelingen (Wet uitoefening geneeskunst). Bij wet van 24 juni 1876 werden regels gesteld aan de uitoefening van de tandheelkunst toen nog met behoud van de titel ‘tandmeester’. Niets van deze regels vertelde of het technisch-mechanische deel ook tot de uitoefening van de tandheelkunst moest worden gerekend. De toepassing van de tandprothese werd in de periode tussen 1876 en 1913 als onderdeel van de tandheelkunst beschouwd.
De titel tandarts werd pas in 1913 ingevoerd na protesten van artsen die zich tegenover tandartsen beriepen op hun universitaire opleiding, de toenmalige tandartsen hadden deze opleiding niet genoten. In ditzelfde jaar werd het toepassen van de tandprothese aan de bevoegdheid van de tandarts toegevoegd. Hierdoor voelde een aantal tandtechnici zich gedupeerd omdat zij eerder zonder dat zij werden vervolgd, ongestoord hun beroep hadden kunnen uitoefenen.
In 1968 onderzocht de Centrale Raad voor de Volksgezondheid of krachtens de wet op paramedische beroepen het toekennen van de bevoegdheid om zelfstandig in de mond te kunnen werken en afdrukken te maken zou kunnen geschieden door de tandtechnicus. Volgens de raad bestond hier geen behoefte aan omdat “tandtechnici daartoe ten ene male het niveau voor de vereiste opleiding missen.” Gesteld werd dat het afdrukken maken geen op zichzelf staande zaak is en geen zuiver technische aangelegenheid.
De prothetische tandheelkunde is geen ambacht, doch een onafscheidelijk deel van de tandheelkunde, waarvoor een medisch-biologische academische opleiding nodig is en kan derhalve niet overgelaten worden aan mensen die slechts een technische opleiding genoten hebben en een ambacht uitoefenen. De Tweede Kamer nam dit standpunt niet over en drong aan op een wettelijke regeling van het beroep van tandprotheticus.
De tandtechnicus wordt gezien als iemand die geen directe relatie heeft met de patiënt en die niet “in de mond werkzaam” is, dit in tegenstelling tot de tandprotheticus.
Dit resulteerde uiteindelijk in de Wet op de tandprotheticus die op 25 mei 1989 van kracht werd waarbij de tandprothetische zorg voor edentate patiënten een afzonderlijke wettelijke basis werd gegeven. Vanaf die datum maakt het aanmeten, passen en plaatsen van de volledige gebitsprothese geen onderdeel meer uit van de tandheelkunde en heeft de wetgever op grond van de opleiding twee beroepsgroepen als ter zake kundig gekwalificeerd: de tandprotheticus en de tandarts.
Door de invoering van de Wet BIG op 1 december 1997, waarin ook het beroep tandprotheticus is geregeld, is de wet op de tandprotheticus komen te vervallen; dit laat echter onverlet dat de tandprotheticus en de tandarts de enige twee gekwalificeerden blijven op het gebied van het aanmeten van uitneembare gebitsprothesen.

Tandprothetische Praktijk Marcel Peeters

Obrecht 15
2681 JP Monster
0174 - 280 280
info@praktijkpeeters.nl
Bezoek website

Openingstijden

Maandag 09:00 - 12:30 uur. 13:30 - 17:00 uur.
Dinsdag 09:00 - 12:30 uur. 13:30 - 17:00 uur.
Woensdag 09:00 - 12:30 uur. 13:30 - 17:00 uur.
Donderdag 09:00 - 12:30 uur. 13:30 - 17:00 uur
Vrijdag Gesloten. Gesloten.
Tandprothetische Praktijk Marcel Peeters

Obrecht 15
2681 JP Monster
0174 - 280 280
info@praktijkpeeters.nl
Bezoek website

Contact

Tandprothetische Praktijk Marcel Peeters is gevestigd aan de Obrecht 15 te Monster.
U kunt ons tijdens openingstijden telefonisch bereiken op 0174-280280, of per e-mail via onderstaand formulier.

Tandprothetische Praktijk Marcel Peeters

Obrecht 15
2681 JP Monster
0174 - 280 280
info@praktijkpeeters.nl
Bezoek website

Verzekering

En de verzekering ?

Financiën, laat u zich niet afschrikken...
Goed nieuws ! uw ziektekostenverzekeraar vergoedt 75% van uw nieuwe tandprothese uit de basisverzekering! Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn, dan komt 25% voor eigen rekening. Voorwaarde is echter wel, dat u zich onder behandeling stelt bij een gediplomeerd Tandprotheticus die lid is van de O.N.T. (Organisatie Nederlandse Tandprothetici).

Tandprothetische Praktijk Marcel Peeters

Obrecht 15
2681 JP Monster
0174 - 280 280
info@praktijkpeeters.nl
Bezoek website

Aanbevolen door Tandprothetische Praktijk Marcel Peeters

Bluem Tandpasta 75ml
€ 12,75
Ecosym protheseborstel
€ 3,05
Renew gebitsreiniger 200gr
€ 14,10
Ultrasoonreiniger Dent2clean
€ 15,30

Volop in het leven met een goed passend kunstgebit